Chapter 7

Posted on October 25, 2010. Filed under: Stolen Heart |

ANG PLANO ni Anica na pagtatapat sa kanyang mga magulang ay hindi natuloy. Ayaw man niyang patuloy na lokohin ang mga ito, hindi rin niya kayang sirain ang kasiyahang nakita niya sa mga ito. Pababayaan muna niyang isipin ng mga ito na masaya siya, lalo na kung iyon ang makakapagpasaya sa mga ito.

Besides, sa tingin niya ay ang sarili niya ang mas dapat na pinoproblema  niya. It was two days ago when Xandrick kissed her and she still could not erase the memory from her mind. Ilang beses na siyang nahalikan pero pakiramdam niya ay iyon ang unang beses niya. Lagi niyang naiisip iyon. Sa katunayan, napanaginipan pa niya iyon nang nagdaang gabi.

Goodness! I have to get it out of my head!

Hindi niya alam kung bakit saig ap niya ang naengkanto nang halikan siya ni Xandrick. Wala siyang kakayahang tanggihan ang kagustuhan nito nang mga oras na iyon.

I should stay away from him.

Naputol ang kanyang pag-iisip nang may kumatok sa pinto ng kanyang opisina. Saglit na inayos niya ang mga papeles sa ibabaw ng kanyang mesa, pagkatapos ay pinapasok ang kumakatok.

Mabuti na lang at nakaupo siya nang mga oras na iyon. Kung hindi ay baka natumba siya dahil tila biglang nanghina ang kanyang mga tuhod nang makitang si Xandrick ang pumasok. He was gorgeous, smiling, and oozing with sex appeal.

So much for staying away from him, piping sabi niya sa sarili.

“Good morning,” pormal na bati niya rito. “May maipaglilingkod ba ako sa iyo?”

Bahagyang kumunot ang noo nito, halatang nagulat sa pormal na pagsalubong niya. “Ipapakibigay ko sana sa iyo ito kay Aron.” Iniabot nito sa kanya ang isang long envelope. “Ang sabi niya, pagkatapos kong basahin ay puwedeng sa iyo ko na lang ibalik.”

“Okay,” sagot niya. “Ako na ang bahala rito. May iba ka pa bang kailangan?”

His smile never left his lips, but his eyes suddenly turned cold she almost shivered. “I didn’t realize my kiss would affect you this much.”

He was back to his old self. Good! Mas kaya niyang harapin ang bastos at presko na Xandrick kaysa Xandrick na nagustuhan ng kanyang mga magulang.

“I don’t know where you got that idea,” mahinahong sabi niya habang kunwari ay nakaharap sa kanyang computer at nagta-type. “Pero hindi na mahalaga iyon. If you don’t mind, please go. Marami pa kasi akong kailangang tapusin.”

He didn’t move. Nang tingnan niya ito, wala na ang ngiti sa mga labi nito. “I can still feel your lips on mine. I can still feel your warm body next to mine. And I bet you feel the same way, too.”

Gusto niyang sumigaw ng “oo.” Na ganoon na ganoon din ang nararamdaman niya. But it was not a wise thing to say. “I don’t know you were obsessing that much on a simple kiss.” She shrugged. “Akala ko pa naman, bihasa ka na sa paghalik ng mga babae. Obviously, hindi. Dahil kung ‘oo,’ nasisiguro kong tulad ko ay bale-wala rin sa iyo.”

Bad idea!

She realized that as soon as she saw angry glints in his eyes. Naningkit ang mga matang mabilis na nakalapit ito sa kanya. Hinila nito ang kanyang swivel chair at sapilitan siya itinayo.

“You little witch! Baka gusto mong ipakita ko sa iyo kung gaano ako kabihasa sa paghalik ng babaeng katulad mo?”

“Xandrick!” gulat na sambit niya nang biglang hapitin nito ang kanyang katawan palapit dito at yakapin siya. “I… I’m sorry, hindi ko dapat sinabi iyon. I—”

“Too late, Anica,” bulong nito.

Sinubukan niyang magpumiglas pero masyadong malakas ito para sa kanya. “Xandrick…”

“Sshh. Be still,” utos nito. Hindi siya hinahalikan nito pero damang-dama naman niya ang hininga nito na gumagapang sa kanyang tainga at leeg. She could almost feel his kiss on her skin.

“I want to kiss you, baby,” bulong nito. “I want to touch your body and mold it next to me. I want to hold you like this and never let go.”

Her mind went numb. May kung anong init ang nagsimulang gumapang sa kanyang katawan. Itinigil nia ang pagpupumiglas at itinaas dito ang kanyang mukha. Nang magsimulang bumaba ang mga labi nito sa kanya, hindi na niya napigil ang sariling pumikit at hintayin ang halik nito. It seemed like she waited for eternity, but his lips never touched hers. Nang sa wakas ay sumilat siya, nakakalokong ngiti nit Xandrick ang sumalubong sa kanya.

“I could kiss you right now if I want to, Anica,” pang-aasar nito. “Pero hindi ko gagawin iyon dahil itatanggi mo na namang nagustuhan mo iyon pagkatapos. The next time I kiss you, you would have to ask for it.”

“You wish!” galit na sagot niya. “Bitiwan mo nga ako.”

Agad na binitiwan naman siya nito. Pagkatapos ay walang salitang lumabas ito ng kanyang opisina.

Nagpupuyos siya sa galit kay Xandrick at sa kanyang sarili. Bakit ba ganoon na lang ang reaksiyon niya sa tuwing magdidikit sila? How could he do that to her? Ano bang mayroon ang lalaking iyon at kayang-kayang guluhin nito ang kanyang isip?

Nanghihinang umupo siya at ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit napadilat siyang muli nang maalala ang hula ni Madam Virginia sa kanya.

Hindi kaya nagkakatotoo na ang hula nito?

Paano kung…Oh, my God! Am I in love with Xandrick?

Of course not! tanggi ng isang bahagi ng kanyang isip.

Oo nga’t humahanga siya rito, pero malaki ang pagkakaiba ng humahanga sa nagmamahal. At nasisiguro siyang hindi niya mahal si Xandrick. At least, hindi pa.

Sa unang pagkakataon mula nang hulaan siya ay nakaramdam siya ng kaba para sa sarili. Paano kung magkatotoo ang hula? Paano kung ma-in love siya kay Xandrick at masaktan? At kapag nangyari ang lahat ng iyon, paano na ang kanyng tiara?

“ANO BA’NG gumugulo sa isip mo?” puna ni Martin kay Xandrick nang mahalata marahil nitong halos hindi na niya ito pinakikinggan. Umiiling na binuksan nito ang steel cabinet at inilabas ang blueprint na nais niyang makita. Kanina pa tayo nag-uusap pero parang wala kang naiintindihan.”

“Wala,” pigil ang inis na sagot niya.

“I can tell you have a problem,” sabi ni Martin. Sa halip na iabot ang mga blueprints sa kanya ay itinabi nito iyon at hinarap siya.

Napailing siya. Maitatago niya ang problema kahit kanino pero hindi kay Martin. Sa sobrang tagal ng kanilang pagkakaibigan, kayang-kayang basahin nito ang isip at kilos niya.

Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan nila. Nasa kolehiyo sila noon nang magkakilala at maging magkaibigan.  Mula sa  kalokohan hanggang sa seryosong pag-aaral ay magkasama sila, kaya naman masasabi niyang kabisadung-kabisado na siya nito. Nang matapos silang mag-aral ay inalok ito ng kanyang ama ng trabaho sa Silver Go na agad namang tinanggap nito.

Noong una ay isa lamang retail store ng mga piyesa ang Silver Go. Pero dahil sa angking katalinuhan at galing ng kanyang ama, napaunlad nito iyon.  Nang pumasok sila roon ni Martin ay nag-uumpisa nang mag-angkat ang kompanya ng mga piyesa mula sa Japan, Thailand at China. Ang maliit na retail store ay nag-umpisa nang maging distributor sa Davao.

Nang mamayapa ang kanyang ama ay siya ang humalili sa pamamalakad ng Silver Go. Sa pamamalakad niya ay mas lumawak ang area of distribution nila.

“Si Anica ba?” tanong no Martin.

He groaned inwardly. Hearing her name made all his blood rush through his vein. Ano ba ang nangyayari sa kanya? He felt like a teenager with an uncontrollable lust and he hated it. Hindi niya dapat hinawakan ang babae, at lalong hindi niya dapat ito hinalikan! He didn’g have to tease her, too. Tuloy ay walang oras na hindi niya hinahanap ang matatamis na labi nito. God! He had to kiss her again or else he would go crazy!

“Si Anica nga,” tila hindi makapaniwalang bulalas ni Martin. “How could you, pare? Nakalimutan mo na bang gustong bilhin ng pamilya niya ang kompanya mo?”

“Hindi ko nakakalimutan `yon,” he said with a growl.

“Then why in heaven’s name are you obsessing about her?” nakakalokong tanong nito.

I am not obsessing about her. And will you stop using the word ‘obsess’? Ang sakit pakinggan sa tainga, eh,” mariing sabi niya. Umupo siya sa pinakamalapit na upuan at sumandal doon. Pakiramdam niya ay napapagod siya sa sobrang pag-iisip kay Anica. “I just can’t take her out of my mind after I kissed hehr.”

“Hinalikan mo si Anica!” hindi makapaniwalang tanong nito. “You’re insane! Papatayin ka ng mga kuya niya kapag nalaman nilang pinakialaman mo ang bunso nila. Alam mo kung gaano sila kalapit sa isa’t isa, you had them checked, remember?”

“I just kissed her, for pity’s sake! Hindi ko siya pinakialaman,” naiinis na sagot niya. “At alam mong hindi ko gawain ang ‘makialam’ ng babae.”

Alam nito na totoo ang kanyang sinabi. He was not in the habit of jumping from one woman’s bed to another. Aminado siya na noong nasa kolehiyo siya ay gawain niya iyon pero matagal na siyang nagbago. Itinigil lang niya ang gawaing iyon nang muntik na siyang mapikot. Graduation ball nang ipakilala sa kanila ni Martin si Kristy. Maganda at sexy ang babae kaya hindi siya nag-aksaya ng sandali nang magpakita ito ng motibo sa kanya. Nang gabi ring iyon ay may nangyari sa kanila ng babae.

One-night stand lang iyon kaya laking gulat niya na pagkalipas ng isang buwan ay pumunta sa bahay nila si Kristy kasama ang mga magulang nito. Buntis daw si Kristy at siya ang ama.

He was shocked. Pero dahil wala sa pamilya niya ang tumalikod sa obligasyon, napilitan siyang pumayag na magpakasal dito kahit wala siyang nararamdaman sa babae. Mabait pa rin ang Diyos sa kanya dahil dalawang linggo bago ang kanilang kasal ay sinabi ng taong nagpakilala sa kanya kay Kristy na hindi siya ang ama ng dinadala ng babae. Isang buwan nang buntis si Kristy nang may mangyari sa kanila. Iniwan daw si Kristy ng nobyo nito ng malamang buntis ito. At dahil sa desperasyon ay naisipan nitong akitin siya para may sumalo sa ipinagbubuntis nito.

Dapat siguro ay nagalit siya noon pero sa sobrang tuwa niya ay hindi niya sinigawan man lang si Kristy. Mula noon, isinumpa niyang hinding-hindi na makikipaglaro sa mga babae. Mahal niya ang kalayaan niya at hindi na siya papayag na maulit ang mga nangyari. Mahirap na, baka sa susunod ay matuluyan na siya.

“Kung ganoon, bakit mo siya hinalikan?”

Bakit nga ba niya hinalikan si Anica? He had no idea.

Sa kawalan ng maisip na isasagot ay inutusan na lamang niya ang kaibigan niya para matigil na ang usapang iyon. “Martin, ang mabuti pa kaya ay tigilan mo na ang kakatanong sa akin. Puntahan mo na lang si Ricky, kunin mo iyong designs na ipinaayos ko sa kanya. Kapag okay na iyon, ihanda na natin ang mga specification para maipadala na sa supplier.”

“Okay. But do something to get her out of your system. Ikaw na rin ang nagsabing mahalaga ang proyektong ito. We can’t afford distractions,” paalala nito sa kanya bago lumabas ng opisina.

How could he get Anica out of his system when all he think about was her? And the damn woman refused to acknowledge that the feeling is mutual.

Damn! I can’t get involved with her.

But he was already involved. He knew that the moment he decided to kiss her.

So do you trust her?

Absolutely!

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: