Chapter 6

Posted on October 2, 2010. Filed under: Listen To Your Heart |

“AKALA ko ba, pang-carbonara lang ang bibilhin natin?” tanong ni Lorin kay Chad habang tinitingnan niya ito na namimili ng gulay sa vegetable section. “Ano pa ang ginagawa natin dito?”

“Naisip ko rin kasing ipagluto ng ibang ulam si Mama,” sagot nito habang namimili ng broccoli.

“Hay… O, sige, mamili ka na lang diyan,” sabi na lang niya at hinayaan ito sa pamimili ng mga gulay. Itinulak niya ang kiddie pushcart na pinag-trip-an niyang hilahin kanina at saka siya nagtungo sa katabing fruit section. Susubukan kasi niyang gayahin iyong mango-strawberry smoothies na natikman niya. She was looking for some strawberries when she suddenly felt a prick in her eye. Napapikit tuloy siya. “Aray!” daing niya.

Nilapitan siya ni Chad. “Ano’ng  nangyari?” nagaalalang tanong nito nang makalapit ito sa kanya.

Tiningnan niya ito kahit nakapikit pa rin ang isang mata niya. “Ah… napuwing yata ako,” aniyang kinusot-kusot pa ang isang mata.

“Huwag mong kusutin.” At bago pa siya nakahuma ya hinawakan nito ang kanyang baba at ang kamay na ipinagkukusot niya sa kanyang mata. “Let me see…”Inilapit nito ang mukha nito sa mukha niya at saka nito hinipan ang kanyang mata.

Pakiramdam niya ay tumigil ang pag-inog ng kanyang mundo. The moment his clean breath fanned her face, she felt she was suspended somewhere and all she knew was her existence… and Chad. Parang gusto niyang hilingin na tumigil na ang pag-inog ng mundo at habang-buhay na lang silang ganoon. He was taking good care of her and she was… loving him. She suddenly froze at that thought. Tama ba ang naisip niya? Did her heart just fall in love in the middle of the day?

No! I can’t possibly be—

“Lorin…?”

She suddenly woke up in her daydream when she heard Chad calling her. Nakatingin ito sa muka niya at halatang nag-aalal. Napayuko siya dahil hindi niya matagalang salubungin ang tingin nito. And she was afraid he could read something in her eyes.

“Hay, tingnan mo, ang cute nilang tingnang dalawa. Sana, magkaroon din ako ng ganyan ka-sweet at ganyan kaguwapong boyfriend.”

“Ang suwerte naman ng babaeng iyan. Kailan kaya sila magbe-break?”

Nagsalubong ang mga kilay niya sa huling narinig. Paglingon niya ay tatlong teenagers ang nakita niyang nakatingin sa kanilang dalawa ni Chad pero bigla ring nagsipag-iwas ng tingin nang makita siyang lumingon sa mga ito. Halata talaga na sila ni Chad ang pinag-uusapan ng mga ito. Lumayo ang mga ito sa kanila pagkatapos ay nagbulungan. Na hindi niya alam kung maikokonsidera niyang bulong dahil naririnig naman nila.

“Ay, maganda sana iyong ale, kaya lang, naging pangit no’ng sumimangot.”

“Oo nga, mas cute pa tayo.”

“Sana, mag-break na silang dalawa.”

Tumaas ang isang kilay niya sa narinig. Tinawag siyang “ale” pagkatapos ay sinabihan siyang “pangit” ng mga ito. hindi tuloy niya malaman kung maiinsulto o ano. At hiniling pa ng mga ito na “mag-break” sila ni Chad. Bakit, mukha ba silang magkasintahan?

“Malditang mga bata. Mga intrigera na, mga intrimitida pa,” wika niya habang sinusundan ng tingin ang mga ito habang papalayo sa kanila.

“Huwag mo na lang silang pansinin. Mga bata lang naman ang mga iton,” ani Chad na ikinalingon niya. “Ikaw naman kasi, huwag kang sumimangot.”

Nagsalubong ang mga kilay niya sa sinabi nito. “So, totoo ngang pangit ako kapag nakasimangot ako, ganoon?”

Tumawa ito. “I never meant it that way, Lorin. Maganda ka pa rin kahit sumisimangot ka. Pero siyempre, mas maganda ka kapag nakangiti ka.” Hindi niya alam pero sa sinabi nitong iyon ay napangiti siya. “See? You look like a goddess when you smile.”

“Alam kong inuuto mo na naman ako,” aniya rito. “But I  must admit you are good for my ego. Pero kahit anong pang-uuto pa ang sasabihin mo, hindi ko babayaran iyang mga pinamili mo.”

“Hindi naman kita pagbabayarin.”

“Mabuti na iyong nagkakaintindihan tayo,” aniyang ibinaba sa pushcart ang naka-pack na strawberries. “And since wala nga pala akong dalang pera dito, pakibayaran na lang itong mga kinuha ko.”

Umiling ito.

“Ikaw talaga—” Naputol ang sasabihin pa sana nito s kanya dahil may bumangga sa likod nito. Pagkatapos ay may nahulog na kung ano sa sahig.

“Oops! sorry,” anang babae nang humarap ito kay Chad.

“Okay lang, Miss,” sabi naman ni Chad at saka kinuha nito ang repolyo. “Ah, heto, nabitawan mo.”

“Uhm… thank you,” sabi na babae saka ngumiti. Paano, mauuna na ko. Pasensiya uli, ha?

“Wala iyon,”nakangiti ring wika nit Chad na tila ba nakalimutan ang kanyang presensiya. Sinundan pa nito ng tingin ang papalayong babae bago saka lang ito bumaling sa kanya. “Maganda siya, hindi ba?”

“Maganda?” ulit niya. “Kahit nga sa malapitan, hindi ko makita ang kagandahan niya, sa malayo pa kaya?” Ayaw niyang mamintas pero naiinis lang siya dahil nagagandahan ito sa babaeng iyon na nakukulapulan ng makeup ang mukha. Naka-miniskirt ito. And, well, maganda ang mga legs nito. Pero di-hamak na mas maganda ang mga legs niya.

“What’s with that tone, Lorin?” puna ni Chad. I thought you want me to find a girlfriend?”

“Oo nga,” sagot niya kahit ang totoo ay parang gusto niyang i-deny na sinabi nga niya iyon. “gusto mo siya? Di sundan mo.”

“Teka, galit ka ba?” nagtatakang tanong nito.

Obvious ba? Gusto niyang singhalan ito pero pinigilan niya ang sarili. Ano ba kasi ang nangyari at bigla ay ganoon ang inaarte niya? “Hindi. Huwag mo na lang akong pansinin,” sabi na lang niya.

“I see.” Ngumiti ito habang tinatanaw pa rin iyong babae. “Do you think I should get her number?”

“Ikaw ang bahala,” labas sa ilong na sabi niy. “Sige, pipila na ako sa counter. Bilisan mo dahil wala akong dalang pera.” Bago pa makapagsalita uli ito ay tinalikuran na niya ito. Bahala na kung makahalata ito. Basta naiinis siya at wala siyang balak magpanggap na natutuwa.

“ABA, HIMALA! Anong masamang hangin ang nagtaboy sa iyo rito, anak?”

Napangiwi si Lorin sa sinabing iyon ng kanyang mama. Pakiramdam tuloy niya ay isa siyang masamang anak. Well, kung tutuusin ay may atraso talaga siya dahil nag-iisang anak na nga lang siya, hindi pa niya nagampanan ang simpleng obligasyon niya na sumalaw sa bahay ng mga magulang niya tuwing wala siyang pasok sa opisina. The last time she visited her parents’ house was probably a month ago. No wonder her mother’s reaction was like that.

“`Ma naman,” aniyang kakamut-kamot sa gilid  ng kanyang kilay. “Paseniya na po kung hindi ko kayo nadadalaw ni Papa. Medyo busy lang kasi lately,” paliwanag niya. Hiniling niya na sana ay hindi kumidlat dahil baka tamaan siya sa mga palusot niya. Tiyak na magtatampo ang mama niya kapag nalaman nito na nagbi-busy-busy-han lang siya.

“Kaya nga ba ayaw kitang pabukurin ng tirahan eh. I barely see you and you never had the time to come here.”

“Eh, sorry na nga po,” aniya. “Huwag ka nang magtampo, `Ma. See? I brought your favorite blueberry cheesecake.” Itinaas niya sa harap nito ang dalang maliit na kahon.

Napapailing na lang na inabot nito ang kahon ng cake. Pagkatapos ay tinawag nito ang nagdaraang katulong. “Lenlen, pakilagay ito sa ref.” Ibinigay nito ang kahon sa katulong na mabilis namang tumalima at saka uli siya binalingan nito. “Alam kong sinusuhulan mo ako, hija, dahil alam mong paborito ko`yon. but I don’t think I am okay with that.”

“I know, `Ma,” mahinang sabi niya. “Si Papa nga pala?” pag-iiba niya sa usapan.

“Hayun, sumama sa mga kaibigan niya sa Laguna. Maggo-golf daw sila.”

“Bakit ho kayo, hindi sumama?”

“Sus! Alam mong wala akong kahilig-hilig sa golf-golf na iyan. Maiinitan lang ako. Mapapagod sin ako sa kakahabol sa bolang iyon na hindi ko malaman kung paano nailulusot sa maliit na butas. Ewan ko ba naman diyan sa ama mo kung bakit nahihilig sa paggo-golf. Ewan ko rin kung ano ang napapala niya ro’n.”

Napangiti at napailing siya. Hindi kasi sports-minded ang kanyang mama. Para dito, pagsasayang lang ng pera ang hobby ng kanyang ama. “`Ma, hayaan na ninyo si Papa. Libangan na lang niya kapag walang pasok sa trabaho ang paggo-golf. Kaya kung ako sa inyo, humanap na rin kayo ng mapaglilibangan.”

“Kung binibigyan mo na ba ako ng apo, eh, di may napaglilibangan na ako.” her mother said nonchalantly. “Kung bakit kasi hindi pa kayo magpakasal ng binata ng Ninang Evelyn mo. `Di sana ngayon, may napaglalaruan na kaming mga apo.”

“Mama naman!”

“O, ano naman ang sinabi ko at ganyan ang tono ng pananalita mo?”

Lumabi siya. “Bakit kasi paborito niyong ireto sa akin si Chad? Ang dami-dami namang lalaki riyan pero siya ang ipinagpipilitan ninyo sa akin.”

“Aba’y bakit hindi? Kilala mo na si Chad mula pagkabata. You practically grew up together. Magkakilala rin ang mga pamilya natin. Best friend ko ang Ninang Evelyn mo at ninong naman niya ang papa mo.” katwiran nito. “At isa pa, anak, kapag kayo ang nagkatuluyan, tiyak na guwapo at maganda ang mga magiging apo ko dahil guwapo ang unico hijo ng Ninang Evelyn mo.”

Napailing-iling siya. “Hay, naku, `Ma, huwag na huwag ninyong masasabi-sabi iyan kay Ninang Evelyn at nakakahiya.”

“Sus! Ano naman kung malaman ng ninang mo? Actually, alam na niyang boto ako kay Chad para sa iyo at sinabi rin niya sa king ikaw rin ang gusto niyang makatuluyan ng kanyang unico hijo.”

Nanlaki ang kanyang mga mata. Kung ganoon pala ay may maitim na balak ang kanyang ninang at ang kanyang mabait na ina para sa kanilang dalawa ni Chad. And she couldn’t believe her own mother was thinking that way. Nakakahiya kapag nalaman ni Chad ang binabalak ng mga magulang nila sa kanilang dalawa.

“At isa pa,” patuloy ng kanyang mama, “hanggang ngayon ba’y hindi mo pa rin inaamin sa sarili mo na may gusto ka kay Chad?”

“Mama, wala ho akong gusto kay Chad.”

“Sigurado ka?” Tumaas ang isang kilay nit. “Anak, hindi naman sa pinapangunahan kita pero kung hindi mo napapansin, hanggang ngayon ay single ka pa rin.”

“Alam ko ho iyon kaya nga ho ako nakikipag-date para magka-boyfriend na ako.”

“Right. And about that dating spree of yours, aren’t you wondering yourself why you still haven’t got a boyfriend even though you are already dating? Hija, hindi ka pa rin ba nagtataka kung bakit sa dinami-rami ng naka-date mo at sa mga nanliligaw sa iyo, wala kang nagugustuhan sa kanila kahit isa?”

Hindi siya nakaimik.

“You are probably wondering why,” sabi nito “Simple lang ang sagot hija. Dahil unconsciously, ikinokompara mo kay Chad ang mga nakaka-date mo pati na rin iyong mga nanliligaw sa iyo. At dahil wala sa mga iyon ang pumantay man lang sa kanya kaya wala ka ring nagugustuhan sa kanila,” wika nito na parang siguradung-sigurado sa assessment nito.

“`Ma, saan n’yo naman napagpupulot ang mga teorya ninyo?”

“Naku, hija, papunta ka pa lang, pabalik na ako.” Hinapalos nito ang kanyang pisngi. If you would just open your eyes, you would see that waht you’re looking fir had always been there in front of you.” Ngumiti ito nang makahulugan at pagkatapos ay tinalikuran na siya nito.

Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng kanilang malawak na sala. It wa way too ridiculous. Hindi toto na kaya hindi siya magkanobyo ay dahil subconsciously, ikinokompara niya kay Chad ang mga lalaking nakakasalamuha niya. That was way too absurd. “Imposible ang sinasabi ni Mama. Wala akong gusto kay Chad,” malakas na sabi niya.

Ows, talaga? O, sige nga, paano mo ipapaliwanag kung bakit naiinis ka tuwing may lumalapit na babae sa kanya at kapag naiisip mong posibleng may magustuhan siyang iba?

Well, dahil sa palagay ko, hindi nababagay ang mga babaeng iyon para kay Chad. They are just a bunch of flirts. Chad deserves someone better. He deserves me.

She froze for a moment, analyzing what she was just thinking. Totoo ba ang nasabi niya sa kanyang sarili o nagha-hallucinate lang siya? Tama. Malamang ay nagha-hallucinate lang siya. Imposibleng maisip niya na siya ang nababagay kay Chad. She was merely protecting him from those women. Hindi ba’t siya pa ang nag-suggest na hanapan ito ng nobya? Kung ganoon, ano ang puwedeng eksplanasyon kung bakit asar na asar siya rito nang magkaroon ng interes ito sa babae sa supermarket?

Hay, naku, Lorin, kung ako sa iyo, tinatanggap ko na lang ang katotohanan ng sinabi ng nanay mo at nang matahimik na ang munso mo. May gusto ka sa kinakapatid mo na off-limits `kamo. Just accept the reality. And believe me , you eould be happy.

“No, I won’t. So just shut up and leave me alone in peace.”

Advertisements

Make a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Liked it here?
Why not try sites on the blogroll...

%d bloggers like this: